Algemene Voorwaarden VAN HATTEM (Re)styling & Art (VH)

Inhoudsopgave

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5: Herroepingsrecht
Artikel 6: Prijs
Artikel 7: Conformiteit en garantie
Artikel 8: Levering en uitvoering
Artikel 9: Betaling
Artikel 10: Klachten
Artikel 11: Geschillen
Artikel 12: Privacy en gegevensbeheer
Artikel 13: Auteursrecht
Artikel 14: Overige bepalingen


Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Naam: VAN HATTEM (Re)styling & Art (VH)
Adres: Heiweg 13, 5244 JD Rosmalen
Telefoon: 06-28531017
E-mail info@vanhattemrestyling.nl
Website: www.vanhattemrestyling.nl
KvK-nummer: 17205446
Btw-nummer: NL122688016B01

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VH en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen VH en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn voor consument beschikbaar via de website van VH.
3. Door middel van het aanvinken van de betreffende rubriek in de bestelmodule op de website van VH geeft de consument aan kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en ermee in te stemmen. Uitsluitend indien de consument akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden worden bestellingen door VH geactiveerd en in behandeling genomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst tussen de consument en VH en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal VH de betreffende bepaling zo snel mogelijk vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel mogelijk benaderd.
5. Situaties en omstandigheden die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. VH is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als VH gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VH niet.
4. Indien van een product een voorbeeld op de website is opgenomen, is dat nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.
5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. VH kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
7. Het op de website vermelde aanbod van VH bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o voor de verkoop relevante productspecificaties (bijvoorbeeld maten, kleuren, soort materialen)
o prijs inclusief belastingen
o eventuele kosten van verzending of bezorging
o wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard (dan wel door het plaatsen van een bestelling, dan wel door een akkoord per mail op een aanbod gedaan door VH), bevestigt VH onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door VH is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt VH voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, evenals voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal VH daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. VH kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien VH op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Iedere overeenkomst van VH wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Herroepingsrecht

1. VH sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten zoals omschreven in lid 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden.
2. De uitsluiting van het herroepingsrecht komt echter te vervallen indien VH niet de voor de verkoop relevante en benodigde informatie aan consument voor het aangaan van de overeenkomst heeft verstrekt.

Artikel 6 Prijs

1. Alle prijzen zoals vermeld op de website van VH of in andere uitingen zijn altijd inclusief het van toepassing zijnde btw-tarief en exclusief verzend- en/of bezorgkosten.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zoals vermeld op de website worden niet (tussentijds) verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Vaste prijzen gelden niet voor producten die door VH op maat voor consumenten worden geproduceerd, ook al is het maatwerkproduct vergelijkbaar met een standaardproduct op de website. Voor de betreffende maatwerkproducten en/of -diensten is op de website vermeld dat de daar vermelde bedragen richtprijzen zijn.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en/of zetfouten aanvaardt VH geen aansprakelijkheid. Bij druk- en/of zetfouten is VH niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

1. VH staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De in lid 1 vermelde bepaling komt te vervallen indien consument het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan bedoeld en/of dan redelijkerwijs mag worden verwacht.
3. Een door VH verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan VH te worden gemeld. Eventuele terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
5. De garantiebepalingen komen te vervallen, indien:
• de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 Levering en uitvoering

1. VH zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan VH kenbaar heeft gemaakt.
3. Bestellingen worden conform de in lid 4 vermelde termijn uitsluitend uitgevoerd indien het door de consument verschuldigde bedrag op de rekening van VH is bijgeschreven.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 3 van dit artikel is vermeld, zal VH geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling uitvoeren, indien een product vanuit voorraad geleverd wordt.
5. Per post verzonden bestellingen worden verzonden als pakketpost en voorzien van een track-&-trace-code.
6. Indien gewenst kan de consument het bestelde product afhalen op het vestigingsadres van VH.
7. Over de levering van op maat geproduceerde producten maakt VH in overleg met de consument nadere afspraken, waaronder verstaan lever- of afhaalmoment en hoogte van de eventuele bezorgkosten.
8. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de betaling heeft gedaan bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
9. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
10. In geval van ontbinding, conform het in lid 8 van dit artikel bepaalde, zal VH het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal VH zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. De consument is gerechtigd om niet op het vervangende aanbod van VH in te gaan, waarna de overeenkomst wordt ontbonden en het eventueel door de consument betaalde bedrag door VH wordt gerestitueerd.
12. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij VH tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan VH bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Betaling

1. Bestellingen worden door VH uitsluitend uitgevoerd indien het door de consument verschuldigde bedrag op de rekening van VH is bijgeschreven.
2. In geval van bezorging geschiedt uitlevering van de bestelde producten uitsluitend indien het door de consument verschuldigde bedrag tenminste 1 dag voor de bezorging op rekening van VH is bijgeschreven of indien consument het verschuldigde bedrag bij aflevering contant voldoet. Betaling via pin bij aflevering is niet mogelijk.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VH te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft VH, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na levering van producten en/of diensten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk door consument worden ingediend bij VH, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. In geval van schade, bijvoorbeeld veroorzaakt door transport, dient de consument de klacht te voorzien van relevante foto’s.
2. Bij VH ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door VH binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een reactie kan verwachten.
3. Een klacht schort de verplichtingen van VH niet op, tenzij VH dat middels een schriftelijk reactie op de klacht te kennen geeft.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door VH, zal VH onverwijld en in overleg met consument maatregelen nemen om de geleverde producten kosteloos te vervangen of te repareren, dan wel een andere voor de consument bevredigende oplossing te vinden.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals vermeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Geschillen

1. Consument en VH zullen in alle gevallen eerst onderling trachten geschillen op te lossen en zich pas in laatste instantie tot de rechter wenden.
2. Op overeenkomsten tussen VH en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
3. Het Weens Koopverdrag is op deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 12 Privacy en gegevensbeheer

1. VH respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt in algemene zin zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
2. Door het aangaan van een overeenkomst met VH stelt de consument persoonlijke informatie en gegevens ter beschikking. VH neemt deze informatie en gegevens op in haar klantenbestand.
3. VH houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor het doel waarvoor deze ze heeft verstrekt en verstrekt de gegevens van de consument in geen geval vrijwillig aan derde partijen.

Artikel 13 Auteursrecht

1. De naam, opmaak, foto’s, afbeeldingen en teksten op de website en in alle andere uitingen zijn exclusief eigendom van VH en mogen niet zonder voorafgaande toestemming door derde partijen gekopieerd of anderszins overgenomen worden en/of voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor VH schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 14 Overige bepalingen

1. Voor de gevolgen van zet- en/of drukfouten op de website of in alle andere uitingen aanvaardt VH geen aansprakelijkheid.
2. VH heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te veranderen.
3. VH is niet aansprakelijk indien en voor zover overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van VH behoort te komen. Voorbeelden van overmacht zijn vertraging of wanprestatie van bezorgers, internet-, e-mail of elektriciteitsstoringen, vervoersproblemen of -vertragingen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2022 van Hattem (Re)styling & Art | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel